صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۱۵۸,۸۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۸۴۱,۱۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۵۷۰,۷۲۰,۳۰۹,۲۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۹,۷۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۹۸,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۹۸,۰۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱,۳۹۹,۷۱۷ ۱,۳۹۸,۰۲۵ ۱,۳۹۸,۰۲۵ ۰ ۰ ۶۸,۳۲۹,۸۹۵ ۰ ۴۲,۱۷۱,۰۴۹ ۲۶,۱۵۸,۸۴۶ ۳۶,۵۷۰,۷۲۰,۳۰۹,۲۹۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱,۳۹۹,۷۲۶ ۱,۳۹۸,۰۳۳ ۱,۳۹۸,۰۳۳ ۰ ۰ ۶۸,۳۲۹,۸۹۵ ۰ ۴۲,۱۷۱,۰۴۹ ۲۶,۱۵۸,۸۴۶ ۳۶,۵۷۰,۹۳۶,۱۴۰,۸۵۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱,۳۹۹,۶۸۲ ۱,۳۹۷,۹۹۰ ۱,۳۹۷,۹۹۰ ۰ ۸۴۲,۸۱۲ ۶۸,۳۲۹,۸۹۵ ۰ ۴۲,۱۷۱,۰۴۹ ۲۶,۱۵۸,۸۴۶ ۳۶,۵۶۹,۸۰۷,۹۰۹,۸۹۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱,۴۲۸,۴۶۱ ۱,۴۲۶,۷۱۲ ۱,۴۲۶,۷۱۲ ۰ ۱۰۲,۲۲۰ ۶۷,۴۸۷,۰۸۳ ۲,۹۳۷ ۴۲,۱۷۱,۰۴۹ ۲۵,۳۱۶,۰۳۴ ۳۶,۱۱۸,۶۹۳,۰۰۰,۸۴۴
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱,۴۳۲,۸۶۲ ۱,۴۳۱,۰۴۹ ۱,۴۳۱,۰۴۹ ۰ ۱,۲۷۲ ۶۷,۳۸۴,۸۶۳ ۴,۰۲۰ ۴۲,۱۶۸,۱۱۲ ۲۵,۲۱۶,۷۵۱ ۳۶,۰۸۶,۴۰۶,۱۷۶,۴۳۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱,۴۱۷,۰۰۹ ۱,۴۱۵,۲۱۷ ۱,۴۱۵,۲۱۷ ۰ ۱۰۱,۹۵۴ ۶۷,۳۸۳,۵۹۱ ۰ ۴۲,۱۶۴,۰۹۲ ۲۵,۲۱۹,۴۹۹ ۳۵,۶۹۱,۰۶۹,۶۱۲,۹۵۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱,۲۹۱,۵۷۶ ۱,۲۸۹,۷۹۸ ۱,۲۸۹,۷۹۸ ۰ ۰ ۶۷,۲۸۱,۶۳۷ ۰ ۴۲,۱۶۴,۰۹۲ ۲۵,۱۱۷,۵۴۵ ۳۲,۳۹۶,۵۵۰,۵۴۶,۵۸۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱,۳۱۲,۴۹۵ ۱,۳۱۰,۶۹۳ ۱,۳۱۰,۶۹۳ ۰ ۰ ۶۷,۲۸۱,۶۳۷ ۰ ۴۲,۱۶۴,۰۹۲ ۲۵,۱۱۷,۵۴۵ ۳۲,۹۲۱,۴۰۰,۸۵۸,۷۱۹
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱,۳۱۲,۵۰۷ ۱,۳۱۰,۷۰۵ ۱,۳۱۰,۷۰۵ ۰ ۵۲,۹۵۳ ۶۷,۲۸۱,۶۳۷ ۰ ۴۲,۱۶۴,۰۹۲ ۲۵,۱۱۷,۵۴۵ ۳۲,۹۲۱,۶۸۱,۰۵۳,۵۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۳۱۰,۶۲۱ ۱,۳۰۸,۸۱۷ ۱,۳۰۸,۸۱۷ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۲۶۶,۷۵۸ ۴۲,۱۶۴,۰۹۲ ۲۵,۰۶۴,۵۹۲ ۳۲,۸۰۴,۹۷۲,۸۷۲,۰۸۹
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱,۳۹۸,۶۰۵ ۱,۳۹۶,۸۰۹ ۱,۳۹۶,۸۰۹ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۰ ۴۱,۸۹۷,۳۳۴ ۲۵,۳۳۱,۳۵۰ ۳۵,۳۸۳,۰۶۱,۴۴۶,۶۹۰
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱,۴۲۳,۶۶۷ ۱,۴۲۱,۸۲۷ ۱,۴۲۱,۸۲۷ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۰ ۴۱,۸۹۷,۳۳۴ ۲۵,۳۳۱,۳۵۰ ۳۶,۰۱۶,۷۹۳,۰۸۳,۳۱۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱,۴۲۳,۶۶۰ ۱,۴۲۱,۸۱۹ ۱,۴۲۱,۸۱۹ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۴,۸۶۰ ۴۱,۸۹۷,۳۳۴ ۲۵,۳۳۱,۳۵۰ ۳۶,۰۱۶,۶۰۳,۴۳۰,۲۵۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱,۴۳۵,۰۷۴ ۱,۴۳۳,۲۳۴ ۱,۴۳۳,۲۳۴ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۰ ۴۱,۸۹۲,۴۷۴ ۲۵,۳۳۶,۲۱۰ ۳۶,۳۱۲,۷۱۵,۸۲۰,۸۰۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱,۴۴۰,۳۲۶ ۱,۴۳۸,۴۷۸ ۱,۴۳۸,۴۷۸ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۰ ۴۱,۸۹۲,۴۷۴ ۲۵,۳۳۶,۲۱۰ ۳۶,۴۴۵,۵۸۵,۹۰۴,۲۶۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱,۴۴۰,۳۱۶ ۱,۴۳۸,۴۶۸ ۱,۴۳۸,۴۶۸ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۱,۲۹۵ ۴۱,۸۹۲,۴۷۴ ۲۵,۳۳۶,۲۱۰ ۳۶,۴۴۵,۳۲۷,۷۹۵,۵۳۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱,۴۵۰,۵۱۶ ۱,۴۴۸,۶۶۸ ۱,۴۴۸,۶۶۸ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۰ ۴۱,۸۹۱,۱۷۹ ۲۵,۳۳۷,۵۰۵ ۳۶,۷۰۵,۶۳۹,۵۱۶,۲۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱,۴۴۸,۸۳۸ ۱,۴۴۶,۹۸۳ ۱,۴۴۶,۹۸۳ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۰ ۴۱,۸۹۱,۱۷۹ ۲۵,۳۳۷,۵۰۵ ۳۶,۶۶۲,۹۳۹,۴۷۱,۰۸۶
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱,۴۶۵,۱۴۰ ۱,۴۶۳,۲۶۶ ۱,۴۶۳,۲۶۶ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۷۰۰ ۴۱,۸۹۱,۱۷۹ ۲۵,۳۳۷,۵۰۵ ۳۷,۰۷۵,۵۱۸,۹۱۱,۲۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱,۴۶۳,۴۰۳ ۱,۴۶۱,۵۳۰ ۱,۴۶۱,۵۳۰ ۰ ۰ ۶۷,۲۲۸,۶۸۴ ۰ ۴۱,۸۹۰,۴۷۹ ۲۵,۳۳۸,۲۰۵ ۳۷,۰۳۲,۵۵۴,۱۹۷,۴۳۸
  مشاهده همه